www.thaisingleparent.com
 หน้าหลัก
 ความเป็นมา
 ข่าวครอบครัว
 รู้รอบโลก
 คู่มือ Single Parent
 สาระเบาๆ
 ภาพกิจกรรม
 สมุดเยี่ยม
 เพื่อนบ้านของเรา
 ห้องสนทนา

สำหรับสมาชิก
User ::
Password ::


www.thaisingleparent.com

สถิติการเข้าชมเว็บ
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
163 คน
สถิติเดือนนี้
9263 คน
สถิติปีนี้
9263 คน
สถิติทั้งหมด
667699 คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549


 


ข่าวกิจกรรม


แบบฟอร์มประกวดนิทาน

 

รูปแบบการส่งผลงานประกวด

โครงการประกวดต้นฉบับนิทานภาพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

สถาบันเพื่อการพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

หัวข้อการประกวด “สบายดี ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”

ข้อมูลผู้ส่งผลงาน

ชื่อเรื่อง........................................................................

ผู้ส่งผลงาน

1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..............................นามสกุล………………………………ตำแหน่งงาน………………..

2. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..............................นามสกุล………………………………ตำแหน่งงาน………………..

ที่ อยู่สถานศึกษา/ที่ ทำงาน

สถานศึกษา/ที่ทำงาน..........................................เลขที่................หมู่......................ซอย............................................ ถนน................................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์................................................. โทรสาร..........................................

Website (ถ้ามี).................................................................................................

ที่ อยู่บ้าน

อาคาร/หมู่บ้าน...................................................เลขที่................หมู่......................ซอย............................................ ถนน................................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์................................................. โทรสาร..........................................

โทรศัพท์มือถือ....................................... E-mail……………........................

ส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่

สถาบันเพื่อการพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

192 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ ซอย 8

ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

กําหนดส่งผลงาน

ตั้งแต่บัดนี ้– 30 ธันวาคม 2553 โดยถือวันที่ตามตราประทับของไปรษณีย์

ชื่อเรื่อง………………………………….......................

หน้าที่ 1

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… ………………………………………………....................................................................…………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 2

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 3

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 4

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 5

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

(1)

หน้าที่ 6

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 7

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 8

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 9

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 10

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

(2)

หน้าที่ 11

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 12

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 13

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 14

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 15

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

(3)

หน้าที่ 16

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 17

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 18

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 19

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 20

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

(4)

หน้าที่ 21

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

หน้าที่ 22

เนื้อหา………..........................................................................................…….………..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

บรรยายภาพ……………………...........................................................…...........…………………………………………………………..............................………….… ………………………………………………………………………………………………… 

 โดย : admin         IP : [ 124.121.176.159]        ผู้อ่าน [1322]      10 พ.ย. 2553  10:40:29 น.

 

   

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
208 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย 10 ประชานิเวศน์ 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348
www.familynetwork.or.th
สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
www.thaihealth.or.th